Zadzwoń (Pn-Pt 8:00-16:00) : +48 609 780 770

Sprawy pilne po 19:00 tylko SMS lub mail adwokat@zmyslowska.pl

email: adwokat@zmyslowska.pl

eksport-urządzeń-medycznych-do-usa

Eksport urządzeń medycznych

Eksport urządzeń medycznych do USA

Podstawowe informacje dla eksporterów sprzętu medycznego na rynek USA

Informacje ogólne

Import urządzeń medycznych do USA wiąże się z koniecznością spełnienia wymogów zarówno Urzędu Celnego (U.S.Bureau of Customs and Border Protection, CBP), jak i agencji Food and Drug Administration (FDA). Głównym obowiązkiem CBP jest kontrola zgodności z ustawą Tariff Act z 1930 roku oraz wniesionymi do niej poprawkami, jak również szacowanie i pobieranie ceł, podatków i opłat nakładanych na importowane towary. Podstawą współpracy FDA i CBP jest porozumienie: Section 801 Food Drug & Cosmetic Act.

Wszystkie przepisy FDA są corocznie uaktualniane i publikowane w Title 21, Code of Federal Regulations ( 21 CFR). Są one dostępne w niektórych bibliotekach oraz na stronie internetowej FDA, można je także zakupić w FDA. Publikowane są również dokumenty wyjaśniające przepisy FDA.

PROCES IMPORTU

Proces importu rozpoczyna się w momencie złożenia przez amerykańskiego importera lub osobę uprawnioną niezbędnych informacji do okręgowego biura CBP. Aplikacje należy przedłożyć elektronicznie lub w formie papierowej, na którą składają się m.in: faktura, formularze wjazdowe CBP- CF 3461/3461 ALT  i/lub CF 7501.

Informacje wjazdowe powinny pozwalać na identyfikację produktu i zawierać dane, które potwierdzą, iż spełnia on wymogi FDA. Informacja o produkcie musi zawierać nazwę urządzenia oraz kod produktu[2]. Oświadczenie o zgodności z wymogami FDA składa się z: numeru rejestracyjnego importera, zagranicznego numeru produktu, danych agenta amerykańskiego, numeru urządzenia medycznego i Premarket Notification 510 (k) oraz, jeśli jest wymagany, Premarket Approval Number.

Większość importerów korzysta z usług pośredników, którzy w ich imieniu wypełniają i dostarczają dokumentację. Odbywa się to za pomocą komputerowego systemu Operational and Administrative Systems for Import Support (OASIS). Program OASIS jest elektronicznym łącznikiem pomiędzy FDA, a należącym do CBP – Automated Commercial System (ACS).

ZEZWOLENIE NA WJAZD PRODUKU NA TEREN USA

Kopia danych wprowadzonych do systemu CBP jest przekazywana do lokalnego biura FDA, które decyduje o tym, czy produkt spełnia wymagania ustawy Federal Food, Drug & Cosmetic Act (FD&C Act). Ustawa ta nadaje FDA uprawnienia do opóźniania zarejestrowania produktów, które nie w pełni spełniają normy stawiane przez FD&C Act. W takiej sytuacji, lokalne biuro FDA wydaje Notice of FDA Action, wyjaśniającą właścicielowi istotę naruszeń. Właściciel/konsygnatariusz zostaje wezwany na nieformalne spotkanie (informal hearing), w celu dopełnienia formalności i dostarczenia brakujących dokumentów. Jeśli nie uda mu się udokumentować zgodności towaru z normami, FDA wyda kolejny Notice of FDA Action, tym razem odmawiając dopuszczenia do obrotu. W takim wypadku, importer otrzyma nakaz wywozu lub zniszczenia towaru.

W porcie wjazdu FDA ma prawo do inspekcji poszczególnych urządzeń, aby upewnić się o ich bezpieczeństwie i skuteczności, następnie dostarcza importerowi opinię. Badanie polega na sprawdzeniu produktu w miejscu wjazdu lub pobraniu próbki do badań w laboratorium. W przypadku wykazania szkodliwości lub uchybień w spełnieniu norm, urządzenie zostanie zatrzymane a importer otrzyma Notice of FDA Act.

W wyjątkowych sytuacjach, importer, którego produkt zatrzymano na granicy, otrzymuje możliwość wystąpienia o autoryzację i spełnienie norm FD&C Act. FDA może wyrazić zgodę na

powtórne przeprowadzenie badań po wniesieniu przez importera poprawek do produktu. Jeśli urządzenie będzie spełniać wymogi podczas kolejnej kontroli, zostanie dopuszczone do wejścia na rynek amerykański.

Jedynie lokalne biuro FDA, w porcie wjazdu, jest upoważnione do autoryzacji wprowadzonych poprawek i zwolnienia dostawy. Kontaktując się z lokalnym biurem (District Office) należy zwracać się do Compliance Office i powoływać się na numer wjazdu (entry number) lub numer próbki (sample number).

PRODUKTY EMITUJĄCE PROMIENIOWANIE

Importerzy produktów emitujących promieniowanie muszą spełniać amerykańskie standardy w tym zakresie, na potwierdzenie czego mają obowiązek dostarczyć pisemną deklarację Declaration of Products Subject to Radiation Control Standards, formularz FDA- 2877, wraz z pozostałymi informacjami wjazdowymi, za pośrednictwem CBP do odpowiedniego biura FDA. Towary niespełniające wymaganych standardów albo nieposiadające odpowiedniego oznakowania (21 CFR 1010.2) zamieszczonego na każdym produkcie, mogą nie zostać wpuszczone na terytorium USA.

PODSTAWOWE WYMAGANIA

Importerzy sprzętu medycznego lub urządzeń emitujących promieniowanie do USA mają obowiązek stosowania się do wymagań stawianych przez FDA, która nie uznaje zezwoleń wydanych w innych krajach.

Center for Devices and Radiological Health (CDRH) odpowiada za normowanie firm, które produkują, pakują, oznaczają i/lub importują sprzęt medyczny, jak i wszelkie urządzenia emitujące promieniowanie do USA, takie jak np. lasery, aparaty RTG, sprzęt ultradźwiękowy, kuchenki mikrofalowe i telewizory kolorowe.

Urządzenia medyczne są podzielone na trzy klasy. W zależności od swojej przynależności do danej klasy, urządzenie musi spełniać określone kryteria. Większość sprzętu I klasy, w przeciwieństwie do II klasy, nie musi posiadać Premarket Notification 510(k), dla III klasy wymagany jest Premarket Approval.

Zagraniczni producenci urządzeń medycznych są zobligowani do wypełnienia następujących formalności:

 • rejestracji przedsiębiorstwa,
 • wpisu urządzenia na Listę Sprzętu Medycznego,
 • uzyskania zatwierdzenia Premarket Notification,
 • uzyskania Premarket Approval (PMA),
 • zapewnienia zgodności z regulacjamiSystemu Jakości (Quality System regulation),
 • zapewnienia zgodności z przepisami dotyczącymi etykietowania,
 • złożenia raportu nt. urządzenia medycznego (Medical Device Reporting)

REJESTRACJA PRZEDSIĘBIORSTWA (Registration of establishment)

Każda działalność obejmująca produkcję i dystrybucję sprzętu medycznego przeznaczonego do sprzedaży lub leasingu w USA musi zostać zarejestrowana w FDA. Rejestracja ma na celu dostarczenie FDA danych o miejscu produkcji i kraju importera. Aktem prawnym regulującym proces rejestracji jest 21 CFR 807 (Title 21 of the Code of Federal Regulation, Section 807).

Rejestracja przedsiębiorstwa następuje drogą elektroniczną, a wszelkie informacje powinny być weryfikowane corocznie pomiędzy 1 października a 31 grudnia. Wszystkie informacje niezbędne do rejestracji należy dostarczyć elektronicznie, za pomocą internetowego sytemu FDA: United Registration and Listing System (FURLS)[4] .

Obowiązkowej rejestracji podlegają:
 1. Producenci
 2. Importerzy lub dystrybutorzy
 3. Firmy zagraniczne – producenci i eksporterzy.

Należy zwrócić uwagę, iż rejestracja działalności nie jest równoznaczna z dopuszczeniem przez FDA produktu na rynek amerykański. Etykieta na produkcie i informacje o nim na stronach internetowych nie mogą powoływać się na numer rejestracyjny przedsiębiorstwa wydany przez FDA ani na fakt zarejestrowania jego działalności w FDA.

Kongres USA upoważnił FDA do nakładania opłat na poszczególne typy rejestracji działalności przeprowadzonej po 30 września 2007 roku. W roku 2008 opłata ta wynosiła 1706 USD. Płatności dokonuje się za pomocą systemu FURL.

Opłatą rejestracyjną są objęci:
 • producenci sprzętu,
 • firmy kontraktowe zajmujące się sterylizacją,
 • producenci kontraktowi,
 • firmy zajmujące się odzyskiem niewykorzystanego sprzętu jednorazowego użytku,
 • firmy wydające dokumentację techniczną.

Z opłaty rejestracyjnej zwolnieni są początkowi dystrybutorzy (importerzy).

Każde zagraniczne przedsiębiorstwo zajmujące się produkcją, składaniem lub przetwarzaniem urządzeń medycznych, w ramach procesu rejestracji działalności, jest zobowiązane do wyznaczenia Agenta na terenie Stanów Zjednoczonych. Dane dotyczące Agenta: nazwisko, adres, numer telefonu i faxu, adres e-mail, należy przesłać elektronicznie, za pośrednictwem systemu FURLS. Każda firma ma prawo do wskazania tylko jednego Agenta.

Do obowiązków Agenta należy:
 1. Wspomaganie FDA w komunikacji z zagranicznymi firmami.
 2. Odpowiadanie na pytania dotyczące sprzętu importowanego na teren USA przez zagranicznych przedsiębiorców.
 3. Asystowanie FDA w planowych inspekcjach firm.
 4. W przypadku gdy FDA nie może bezpośrednio skontaktować się z zagranicznym przedsiębiorcą, dostarcza informacje lub dokumenty Agentowi, co uważa się za równoważne z ich dostarczeniem firmie zagranicznej.

WPIS URZADZENIA NA LISTĘ SPRZĘTU MEDYCZNEGO (Medical Device Listing)

Zagraniczni producenci sprzętu medycznego są zobowiązani do umieszczenia swoich produktów na liście FDA. Dystrybutorzy początkowi/importerzy nie mają takiego obowiązku. Wszystkie kategorie urządzeń są wyszczególnione w Title 21 Code of Federal Regulations Parts 862-892[5].

Eksporterzy i zagraniczni producenci mają obowiązek dokonać wpisu urządzenia medycznego na Listę Sprzętu Medycznegoprzed wprowadzeniem do obrotu handlowego na terenie USA. Wpisu na Listę dokonuje się poprzez internetowy system FURL. Corocznie, w okresie od 1 października do 31 grudnia należy rewidować i uaktualniać podane na Liście informacje.

UZYSKANIE PREMARKET NOTIFICATION 510 (k) 

Każdy, kto zamierza wprowadzić na rynek USA urządzenia klasy I, II lub III, dla których nie jest wymagany Premarket Approval (PMA), musi złożyć w FDA dokument 510(k). Formularz 510 (k). Przed wprowadzeniem urządzenia na rynek amerykański wnioskujący musi otrzymać z FDA list, który stwierdza, że urządzenie jest „faktycznie zgodne” (substantially equivalent, SE) i może być wprowadzone na rynek USA. Ten dokument zwalnia urządzenie do dystrybucji handlowej.

Dokument 510(k) przesłany do FDA powinien potwierdzać, że urządzenie, które ma być wprowadzone na rynek USA, jest co najmniej równie bezpieczne i skuteczne, czyli „faktycznie zgodne” (substantially equivalent, SE) z urządzeniem już będącym w sprzedaży na rynku USA, a nie podlegającym wymogowi PMA. Wnioskujący musi porównać swoje urządzenie do jednego lub większej liczby podobnych legalnie sprzedawanych na rynku USA urządzeń i zażądać uznania „formalnej zgodności”. Legalnie sprzedawane urządzenia, z którymi ustala się zgodność są określane nazwą „predykat” (predicate). „Formalna zgodność” jest oceniana zazwyczaj w przeciągu 90 dni na podstawie informacji dostarczonych przez wnioskującego.

Urządzenie jest faktycznie zgodne z predykatem, gdy:
 • ma takie samo przeznaczenie i cechy techniczne jak predykat,
 • ma takie samo przeznaczenie jak predykat i nie stwarza nowych wątpliwości dot. bezpieczeństwa i skuteczności i jest co najmniej tak bezpieczne i skuteczne jak predykat.
UZYSKANIE PREMARKET APPROVAL (PMA)

Premarket Approval (PMA) jest przeprowadzanym przez FDA przeglądem pod kątem naukowym i zgodności z regulacjami sprzętu medycznego zaliczanego do klasy III, czyli urządzeń podtrzymujących życie, zapobiegających pogorszeniu zdrowia lub takich, które mogą stanowić potencjalne zagrożenie wystąpieniem choroby lub zranieniem. W związku z ryzykiem, jakie stanowią urządzenia klasy III, FDA zdecydowało, że zwykłe kontrole nie są wystarczające dla zweryfikowania bezpieczeństwa i skuteczności urządzenia. Dlatego też, w ich przypadku, w celu uzyskania zgody na wprowadzenie na rynek, wymagane jest, zgodnie z Section 515 FD&C Act złożenie wniosku PMA. FDA musi stwierdzić, że wniosek PMA zawiera wystarczające dowody naukowe na to, że urządzenie jest bezpieczne i skuteczne. Zatwierdzenie PMA jest równoznaczne z zezwoleniem wprowadzenia takiego urządzenia na rynek USA.

Wnioskującym o zatwierdzenie PMA jest z reguły właściciel praw do urządzenia lub osoba, która ma dostęp do informacji, które muszą być umieszczone we wniosku. Zgodnie z regulacjami, FDA ma 180 dni na zweryfikowanie PMA i wydanie decyzji.

REGULACJE SYSTEMU JAKOŚCI / DOBRA PRAKTYKA WYTWÓRCZA (Quality System Regulation, QS / Good Manufacturing Practics, GMP) 21 CFR Part 820

Wymogi Dobrej Praktyki Wytwórczej(GMP) przedłożone są w regulacjach Systemu Jakości (Quality System Regulation) i opublikowane w Section 520 FD&C. GMP wymaga, aby krajowi i zagraniczni producenci projektowali, produkowali, pakowali, etykietowali, przechowywali, instalowali i serwisowali urządzenia medyczne, zgodnie z systemem jakości obowiązującym towary dopuszczone do sprzedaży na rynku amerykańskim.

Regulacje QS dotyczą zarządzania jakością, projektowania urządzenia, zakupu komponentów, procesu produkcji, pakowania i etykietowania, dystrybucji, instalacji, dokumentacji, serwisowania.

ETYKIETOWANIE

Regulacje dotyczące etykietowania urządzeń medycznych można odnaleźć w następujących częściach Code of Federal Regulation (CFR):

 • 21 CFR Part 801 – Ogólne warunki nadawania etykiet,
 • 21 CFR Part 809– Produkty służące do diagnozowania in vitro (In Vitro Diagnostic),
 • 21 CFR Part 812 – Zwolnienie w celach badawczych (Investigational Device Exemption),
 • 21 CFR Part 820 – Dobra Praktyka Wytwórcza (Good Manufacturing Practics),
 • 21 CFR Part 1010 – Produkty elektroniczne (General Electronic Products)
 ZŁOŻENIE RAPORTU NT. URZĄDZENIA MEDYCZNEGO (Medical Device Reporting, MDR)

Od 13 grudnia 1984 regulacje MDR wymagają by firmy, których urządzenia działały wadliwie, lub spowodowały urazy, zawiadomiły o tym FDA. Safe Medical Devices Act (SMDA) z 1990 roku, upoważnił FDA do monitorowania produktu po wprowadzeniu go na rynek. Celem MDR jest odpowiednio wczesne wykrywanie i usuwanie wadliwego sprzętu. Konieczne są raporty wymagane od produktów.

IMPORT W CELU PÓŹNIEJSZEGO EKSPORTU

Istnieje możliwość importu części urządzeń medycznych, komponentów, prefabrykatów itp. przeznaczonych do dalszego przetworzenia w niezatwierdzone urządzenia, a następnie eksportu.  Nie jest dozwolone natomiast importowanie urządzeń niezatwierdzonych, bez uprzedniego uzyskania zezwolenia na ich wejście na rynek (marketing clearance), nawet jeśli urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do eksportu.

Warunki importu sprzętu medycznego w celu dalszego eksportu zostały określone w rozdziale 801 FD&C Act oraz we wniesionych poprawkach 322 Bioterrorism Act z 2002 roku.

Eksport urządzeń medycznych do USA  https://washington.trade.gov.pl/

Pomoc prawna w kancelarii

lub w formie wideo konferencji

Możliwość dojazdu do klienta

w sytuacjach wyjątkowych

Wrocław

oraz Ząbkowice Śląskie

Możliwość płatności kartą

MasterCard / Visa