Obsługa Prawna Firm

Kancelaria prawna we Wrocławiu oferuje kompleksową obsługę spółek prawa handlowego, począwszy od wyboru optymalnej formy organizacyjnej , poprzez jej założenie, bieżące funkcjonowanie, reprezentowanie przed Sądami rejestrowymi oraz ich likwidację. Doradzamy także w procesie łączenia, przekształcania, podziałów spółek.

Obsługa prawna firm Wrocław obejmuje :

 • bieżąca obsługa prawna z zakresu prawa pracy, prawa cywilnego i administracyjnego, windykacja wierzytelności, postępowanie rejestrowe,
 • tworzenie podmiotów gospodarczych oraz oddziałów i przedstawicielstw przedsiębiorcy,
 • sporządzanie okresowych sprawozdań z działalności zarządu spółek, protokołów zgromadzeń wspólników, regulaminów, itp.,
 • przygotowywanie projektów uchwał, np. uchwały o podwyższeniu, obniżeniu kapitału zakładowego, dopłaty do kapitału zakładowego, wypłaty dywidendy itp.,
 • przygotowanie i opiniowanie umów, np. umowa sprzedaży, dostawy, dzierżawy, umowa o roboty budowlane, leasing, franchising, cesja wierzytelności, itp.,
 • sprzedaż przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części, sprzedaż udziałów,
 • wsparcie  i reprezentacja w postępowaniu upadłościowym i układowym,
 • likwidacja spółek,
 • sądowe dochodzenie roszczeń pieniężnych i niepieniężnych,
 • prawo spółek,
 • prawo budowlane,
 • prawo ubezpieczeniowe,
 • prawo pracy,
 • kompleksowa obsługa spraw dotyczących nieruchomości,
 • zamówienia publiczne,
 • prawo upadłościowe i naprawcze,
 • prawo konsumenckie,
 • prawo lokalowe,
 • fundacje, stowarzyszenia i spółdzielnie,
 • prawo autorskie, prawo własności przemysłowej oraz sprawy z zakresu czynów nieuczciwej konkurencji,
 • Prawo karne.

Formy świadczonej pomocy prawnej

 • obsługi stałej,
 • obsługi doraźnej tj. tylko do danej, konkretnie zleconej sprawy,
 • obsługi tradycyjnej,
 • obsługi tzw. -na odległość– gdzie osobisty kontakt ograniczony jest do koniecznego minimum.

Formy rozliczeń

 • stała obsługa prawna – wynagrodzenia ryczałtowego – wysokość wynagrodzenia jest stała i określona stawką miesięczną uzgodnioną przez strony,
 • wynagrodzenie godzinowe – wysokość wynagrodzenia określana jest w oparciu o liczbę godzin poświęconych na wykonanie zlecenia,
 • wynagrodzenie mieszane – ustalamy ryczałt obejmujący określoną stałą liczbę godzin plus stawka godzinowa po przekroczeniu ryczałtu,
 • prowadzenie pojedynczej sprawy – system z premią za sukces – gdzie obok minimalnej opłaty wstępnej strony uzgadniają wynagrodzenie finalne składające się z kwoty stałej i drugiej części uzależnione od wyniku prowadzonej sprawy.