Zakres specjalizacji

Sprawy spadkowe, odszkodowania

 • odszkodowania, prowadzenie sporów dotyczących naruszeń dóbr osobistych,
 • ochrona własności, zniesienie współwłasności, zasiedzenie, spadki,
 • spraw o stwierdzenie nabycia spadku, dział spadku, zabezpieczenie spadku,
 • przyjęcie bądź odrzucenie spadku, o obalenie testamentu,
 • dochodzenie zachowku,

Prawo rodzinne i opiekuńcze

 • rozwody, separacje,
 • podział majątku wspólnego, majątkowych umów małżeńskich, zniesienia małżeńskiej wspólności ustawowej;
 • alimenty, w tym także o uznanie obowiązku alimentacyjnego za wygasły oraz egzekucję alimentów;
 • przyznanie, pozbawienie, ograniczenie władzy rodzicielskiej, o ustalenie kontaktów z dzieckiem;
 • ustalenie bądź zaprzeczenie ojcostwa i macierzyństwa.

Pacjenci

 • reprezentacja pacjentów poszkodowanych w wyniku błędów lekarskich zarówno w postępowaniu karnym jak i cywilnym,
 • reprezentacja w postępowaniu karnym jak i cywilnym rodzin pacjentów zmarłych na skutek popełnionych błędów lekarskich,
 • reprezentowanie pacjentów oraz ich rodzin w sporach przeciwko ubezpieczycielom.

Lekarze i pracownicy służby zdrowia

 • reprezentowanie lekarzy i innych pracowników służby zdrowia w sprawach karnych jak i cywilnych związanych z błędami w sztuce lekarskiej,
 • reprezentowanie lekarzy w sprawach o naruszenie dóbr osobistych negatywnymi wpisami na portalach internetowych.

Windykacja – w ramach prowadzonego postępowania windykacyjnego kancelaria:

 • wysyła wezwania do zapłaty,
 • reprezentuje wierzyciela w postępowaniu sądowym o zwrot zaległej należności,
 • składa wnioski o ogłoszenie upadłości dłużnika,
 • podejmuje czynności zmierzające do wyjawienia majątku dłużnika,
 • monitowanie postępowania egzekucyjnego poprzez stałą współpracę z komornikami.

Odszkodowania 

 • niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy,
 • uszkodzenie ciała,
 • kolizje drogowe,
 • sprawy przeciwko towarzystwom ubezpieczeniowym oraz wiele innych nietypowych spraw o odszkodowanie.

Prawo spółdzielcze i nieruchomości

 • obsługa prawna spółdzielni mieszkaniowych,
 • obsługi prawnej bieżącej działalności spółdzielni,
 • obsługi prawnej walnych zgromadzeń,
 • obsługi prawnej posiedzeń zarządów oraz rad nadzorczych,

Ochrona praw lokatorów:

 • sporządzania odwołań od uchwał o wykluczeniu z grona członków spółdzielni oraz prowadzenia procesów sądowych z tym związanych,
 • sporządzania odwołań od uchwał o wykreśleniu z grona członków spółdzielni oraz prowadzenia procesów sądowych z tym związanych,
 • zaskarżania wszelkiego rodzaju uchwał podejmowanych przez walne zgromadzenie bądź inne organy spółdzielni.

Sprawy, których przedmiotem są nieruchomości. Prowadzenie postępowań sądowych w sprawach nieruchomości, w tym w szczególności:

Odszkodowania za bezumowne korzystanie z nieruchomości na których zostały:

 • wytyczenie linie energetyczne, rurociągi, gazociągi,
 • postawiono budynki na cudzym gruncie,
 • przeprowadzenie drogi.
 • pomoc prawna przy kupnie i sprzedaży nieruchomości,
 • reprezentowanie w negocjacjach,
 • przygotowanie i opiniowanie umów sprzedaży nieruchomości.
 • podziały nieruchomości,
 • zniesienie współwłasności,
 • ustalenie sposobu użytkowania,
 • wyodrębnianie lokali,
 • reprezentacja przed sądem,
 • konflikty między współwłaścicielami,
 • sprawy związane z zarządem nieruchomością, rozliczeniem nakładów i zysków z nieruchomości,
  reprezentacja przed sądem.

Kompleksowa obsługa właścicieli nieruchomości:

 • przygotowywanie i zawieranie umów z najemcami, dostawcami mediów,
 • prowadzenie spraw o eksmisję oraz o odszkodowania za bezumowne korzystanie z lokali,
 • odzyskiwanie nieruchomości,
 • postępowania o zwrot wywłaszczonych nieruchomości,
 • wznowienie postępowania,
 • reprezentacja przed organami administracji i sądami,
 • Zasiedzenia.

Wspólnoty mieszkaniowe:

 • przygotowywanie umów,
 • zaskarżanie uchwał wspólnoty,
 • reprezentacja wspólnot i właścicieli lokali w sądzie.

Spółdzielnie mieszkaniowe :

 • obsługa prawna spółdzielni mieszkaniowych,
 • zaskarżanie uchwał podjętych przez organy spółdzielni,
 • ochrona praw lokatorów.

Księgi wieczyste:

 • prowadzenie postępowań o uregulowanie treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym,
 • uaktualnienie księgi wieczystej.

Wiele innych i nietypowych spraw dotyczących nieruchomości.

Obsługa prawna firm we Wrocławiu

 • obsługa prawna podmiotów gospodarczych,
 • upadłość konsumencka.

Doradztwo Prawno-Gospodarcze

 • Usługi prawne z zakresu prawa gospodarczego

Sprawy karne 

 • sprawy karne, karno-gospodarcze, karno-skarbowe, wykroczenia na każdym etapie postępowania, postępowania ,
 • karne wykonawcze: odroczenie wykonania kary, przerwa w odbywaniu kary, zawieszenie wykonania kary pozbawienia wolności,
 • ochrona interesów oskarżonego, podejrzanego bądź pokrzywdzonego,
 • reprezentacja Klienta przed organami wymiaru sprawiedliwości (prokuratura, policja, sądy i inne) adwokat Wrocław
 • przygotowywanie apelacji, skarg kasacyjnych oraz zażaleń,
 • opinie oraz porady prawne z zakresu procedury karnej, prawa karnego materialnego,
 • oraz karnego-skarbowego.