Adwokat z Urzędu

Warunkiem ustanowienia pełnomocnika z urzędu dla strony niezwolnionej przez sąd od kosztów sądowych jest złożenie przez nią wniosku o ustanowienie takiego pełnomocnika na piśmie lub ustnie do protokołu oraz złożenie oświadczenia o stanie rodzinnym, majątku, dochodach i źródłach utrzymania sporządzonego według wzoru określonego przez Ministra Sprawiedliwości. Strona może taki wniosek połączyć również z żądaniem zwolnienia jej od kosztów sądowych. W takim wypadku, strona składa jedno takie oświadczenie.

Jest możliwość wpływu strony na wybór pełnomocnika z urzędu. Jeśli bowiem strona wskaże we wniosku adwokata, który miałby ją reprezentować, to właściwy organ w miarę możliwości, po porozumieniu ze wskazanym adwokatem, wyznaczy go. Rozwiązanie to, będzie miało zastosowanie przede wszystkim wówczas, gdy strona uprzednio poczyniła już ustalenia z konkretnym adwokatem co do możliwości zastępowania jej w sprawie.