Zadzwoń (Pn-Pt 8:00-16:00) : +48 609 780 770

Sprawy pilne po 19:00 tylko SMS lub mail adwokat@zmyslowska.pl

email: adwokat@zmyslowska.pl

alimenty

Alimenty

Alimenty

Jak każdy potrzebujemy jedzenia, ubrań, leczenia. Każdy z nas musi zaspokajać swoje potrzeby. Zaspokajanie potrzeb życiowych, pozyskanie środków utrzymania, zakup żywności, lekarstw, opłacenie mieszkania, a także wiele innych spraw jest w gruncie rzeczy treścią życia dorosłego człowieka. Praca zarobkowa przynosi środki niezbędne na pokrycie potrzeb życiowych. Jeżeli mówimy o osobie pozostającej w związku małżeńskim, to z reguły mamy do czynienia z dziećmi, którymi jesteśmy obowiązani opiekować się, wychowywać je i zapewnić im dotarcie do chwili, w której będą w stanie się usamodzielnić. Wbrew powszechnemu przekonaniu, że alimenty dotyczą wyłącznie pieniędzy przekazywanych między małżonkami po rozwodzie, a przeznaczonymi na dzieci, każde środki wydatkowane na zaspokojenie potrzeb, utrzymanie osób nam bliskich, których sytuacja życiowa może wymagać wsparcia z naszej strony to świadczenia alimentacyjne. Problem alimentów, wzajemnych relacji uprawniających do świadczeń alimentacyjnych, warunków udzielania tych świadczeń jest bardzo złożony i powiedzieć należy, że jakkolwiek sprawy są podobne, to różnią się szczegółami. Jako adwokat sprawy moich klientów traktuję indywidualnie. Każdą z nich rozpatruję indywidualnie i ustalam sposób postępowania adekwatny do konkretnej sytuacji rodzinnej. W związku z tym, strona ta nie da uniwersalnych wskazówek i rozwiązań. Jeżeli masz wrażenie, że możesz być osobą, której należą się alimenty, uważasz, że otrzymywane alimenty są zbyt niskie, to skorzystaj z formularza zgłoszenia zainteresowania pomocą prawną adwokata.

Alimenty dla niepełnosprawnego dorosłego dziecka

W obecnym stanie prawnym nie ma żadnych przepisów, które określają granicę wieku, do której rodzice mają obowiązek płacić alimenty na dziecko. Zdarzyć się może, że rodzic dożywotnio będzie zobowiązany spełniać świadczenie alimentacyjne na dorosłe dziecko, np. w sytuacji ciężkiej, nieuleczalnej choroby dziecka. Zgodnie z kodeksem rodzinnym i opiekuńczym rodzice zobowiązani są do świadczeń alimentacyjnych względem dziecka, które nie jest jeszcze w stanie utrzymać się samodzielnie, chyba, że dochody z majątku dziecka wystarczają na pokrycie kosztów jego utrzymania i wychowania.

Powyższe oznacza to, że w kodeksie rodzinnym i opiekuńczym nie ma określonego wieku, do którego rodzice mają obowiązek płacić alimenty na dziecko. Osoba, która osiągnęła pełnoletność ma prawo domagać się od rodzica alimentów na swoje utrzymanie, pod warunkiem, że nie ma rzeczywistej możliwości samodzielnego utrzymywania się. Jeżeli dziecko chce się uczyć, zdaje egzaminy, nie powtarza roku, wówczas rodzice są zobowiązani do finansowego wsparcia. Podkreślić należy, że kształcenie po osiągnięciu pełnoletności nie może przybierać cech pozorności, czyli np. dziecko pełnoletnie zmienia co roku kierunek studiów, ma problemy w nauce, powtarza rok lub klasę.

Po zakończeniu edukacji obowiązek alimentacyjny nie wygasa automatycznie. Mimo odpowiedniego wykształcenia i starań w zakresie poszukiwania pracy, dziecko może mieć nadal trudności ze znalezieniem pracy. Wówczas w tym przypadku pomoc finansowa rodziców jest konieczna. Sąd rozpatrując sprawę o przyznanie alimentów dla pełnoletniego dziecka, bierze przede wszystkim pod uwagę fakt, czy dziecko uczy się, stara się o znalezienie zatrudnienia, czy nauka którą pobiera umożliwia mu podjęcie pracy, predyspozycje zarobkowe oraz czy będzie w stanie utrzymać się z dochodów uzyskanych za własną pracę. Zasadność wypłacania alimentów przez rodziców zakończy się, gdy dorosłe dziecko utrzyma się z własnych dochodów. Mogą zdarzyć się sytuacje, kiedy obowiązek alimentacyjny będzie spoczywał na rodzicach dożywotnio. Do takich przypadków można zaliczyć, gdy dorosłe dziecko nie ma i nie będzie miało żadnych możliwości zarobkowania, np. z powodu ciężkiej, nieuleczalnej choroby, niepełnosprawności umysłowej czy fizycznej. W tej sytuacji, sąd weźmie pod uwagę stopień orzeczonej niepełnosprawności oraz czy dane schorzenie uniemożliwia podjęcie pracy zarobkowej.

Alimenty między małżonkami

Jak długo trzeba płacić alimenty po rozwodzie? Czy alimenty od byłego małżonka są opodatkowane? Czy w czasie trwania małżeństwa można płacić alimenty? Czy po rozwodzie sąd zawsze zasądza alimenty? Kiedy między małżonkami powstaje obowiązek alimentacyjny? Na te i wiele innych pytań postaramy sie odpowiedzieć w tym artykule.

Alimenty w trakcie małżeństwa

Obowiązki małżonków są uregulowane w ustawie Kodeks rodzinny i opiekuńczy.  Jednym z nich jest dbanie o dobro rodziny. Oznacza to, że małżonkowie w czasie trwania małżeństwa są zobowiązani do zaspokajania potrzeb rodziny, każdego z jej członków także małżonków. Obowiązek ten ciąży na obojgu małżonkach w równym stopniu, proporcjonalnie do możliwości zarobkowych i majątkowych. W trakcie małżeństwa przysługują dwa sposoby dochodzenia świadczeń, pozew o przyczynienie się do zaspokojenia  życiowych potrzeb rodziny orazw niosek o nakazanie wypłacania małżonkowi wynagrodzenia za pracę drugiego małżonka. Obydwa pozwy są składane do sądu rejonowego, wydziału rodzinnego i nieletnich. Są wolne od opłat sądowych.

Alimenty po rozwodzie

Wyrok sądowy może zawierać żądanie zasądzenia alimentów od współmałżonka. Można tego dochodzić bezpośrednio w pozwie rozwodowym lub w odrębnym postępowaniu. W przypadku gdy żaden z małżonków nie został uznany za winnego rozpadu pożycia małżeńskiego, każdy z nich może wnieść o ustanowienie alimentów. Przesłankami są brak winy małżonka lub niedostatek małżonka np. małżonek nie jest w stanie zaspokoić swoich potrzeb. Nie znaczy to, że obydwoje maja żyć na takim samym poziomie, oraz możliwości zarobkowe współmałżonka.

Alimenty a orzeczenie o winie

Gdy jeden z małżonków został uznany winnym rozpadu więzi, mamy do czynienia z rozszerzonym obowiązkiem alimentacyjnym. Nie ma tutaj warunku niedostatku małżonka niewinnego, wystarczy by rozwód powodował pogorszenie stopy życiowej.

Alimenty a separacja

Skutkami separacji są: ustanie współżycia, wspólności majątkowej. Jednak żadna z osób nie może wstąpić w nowy związek małżeński. Kwestie alimentów należy rozpatrywać tak, jak w przypadku rozwodu. Małżonkowie pozostający w separacji mają dodatkowo obowiązek wzajemnie sobie pomagać. Dotyczy to głównie pomocy materialnej, także wsparcia psychicznego. Nie jest to równoznaczne z obowiązkiem alimentacyjnym.

Alimenty – Co z podatkiem?

Uzyskane alimenty niewątpliwie stanowią zysk. Opłata podatku od otrzymywanych alimentów zawsze zależy od ich wysokości. Obowiązek podatkowy powstaje dopiero z chwilą otrzymania zasądzonej kwoty. Jeśli suma ta nie przekracza 700 zł miesięcznie i wynika z ugody lub wyroku sądowego jest zwolniona od podatku.

Alimenty – Czy zawsze?

Alimenty po ustaniu małżeństwa (rozwodzie, separacji) są ustanawiane na żądanie współmałżonków lub jednego z nich. Gdy żadna ze stron nie wysunie takiego postulatu sąd nie zasądza alimentów. Nie ma alimentów narzucanych z urzędu.

Alimenty – Jak długo?

Obowiązek dostarczania środków byłemu małżonkowi nie ma charakteru dożywotniego. Roszczenie alimentacyjne wygasa z upływem 5 lat od chwili uprawomocnienia się orzeczenia o rozwodzie. Po tym czasie nie można domagać się przyznania alimentów. Na żądanie uprawnionego pięcioletni okres może zostać przedłużony. Musi to być usprawiedliwione wyjątkowymi okolicznościami, np. wypadkiem rozwiedzionego współmałżonka, powodującym jego trwałą niezdolność do pracy. Obowiązek wygasa także z chwilą wstąpienia w nowy związek małżeński. W sytuacji separacji obowiązek alimentacyjny nie wygasa.

Alimenty – Czy drugi współmałżonek może płacić alimenty?

Obowiązek alimentacyjny ma charakter osobisty. Dlatego też w sytuacji gdy były współmałżonek umiera nikt nie dziedziczy po nim tego zobowiązania. Stąd nie można domagać się alimentów od wdowy po nim. Jest to niezależne od jej sytuacji materialno–finansowej ani od potrzeb osoby domagającej się świadczenia.

Pomoc prawna w kancelarii

lub w formie wideo konferencji

Możliwość dojazdu do klienta

w sytuacjach wyjątkowych

Wrocław

oraz Ząbkowice Śląskie

Możliwość płatności kartą

MasterCard / Visa