Zadzwoń (Pn-Pt 8:00-16:00) : +48 609 780 770

Sprawy pilne po 19:00 tylko SMS lub mail adwokat@zmyslowska.pl

email: adwokat@zmyslowska.pl

bledy-medyczne

Błędy medyczne

Błędy Medyczne

Poszkodowanym pacjentom lub ich rodzinom przysługuje roszczenie odszkodowawcze, w przypadku gdy pogorszenie zdrowia lub śmierć nastąpi w następstwie winy szpitala lub lekarza. Wina ta nie musi być umyślna, wystarczy wykazać, że personel szpitala albo lekarz prowadząc leczenie nie przestrzegał należytej staranności, a dokonane naruszenia były przyczyną śmierci lub pogorszenia stanu zdrowia pacjenta. Rozstrzygnięcie, czy doszło do naruszeń standardów leczenia oraz jakie były konsekwencje tych naruszeń, należy do biegłego sądowego. Mimo tego, procesy o błąd w sztuce medycznej obarczone są pewnym ryzykiem związanym z opiniowaniem. Pomimo braku winy lekarza lub szpitala,  gdy zabieg lub leczenie zostały podjęte bez wyraźnej i pisemnej zgody pacjenta albo wówczas, gdy przed udzieleniem tej zgody pacjent nie został poinformowany o ryzyku zabiegu, możliwych skutkach i alternatywnych metodach leczenia. Zgodnie z aktualnym orzecznictwem Sądu Najwyższego, za niewystarczającą uznaje się zgodę, niepoprzedzoną informacją o możliwych powikłaniach, nawet tych, które występują stosunkowo rzadko. W przypadku, gdy poszkodowany pacjent lub jego rodzina przekonani są, iż pogorszenie zdrowia lub śmierć nastąpiły w wyniku błędu medycznego, niezwłocznie trzeba podjąć szereg czynności służących przygotowaniu sprawy. Przed zgłoszeniem roszczeń należy złożyć wniosek o wydanie pełnej, poświadczonej za zgodność z oryginałem dokumentacji medycznej z placówki medycznej, z działaniem której związane są negatywne skutki.Poszkodowany powinien skontaktować się z adwokatem, który zgłosi do placówki odpowiednie roszczenia i uzyska informację o posiadanej polisie ubezpieczenia OC. Jeśli polisa istnieje,  szkodę należy zgłosić również firmie ubezpieczeniowej. W razie odmowy przyjęcia odpowiedzialności przez placówkę medyczną i jej ubezpieczalnię, należy niezwłocznie wnieść sprawę na drogę powództwa cywilnego. W przypadku, gdy strona powodowa nie dysponuje środkami na opłacenie pozwu, ma realne szanse uzyskać zwolnienie z kosztów sądowych. Kwestię składania zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa w prokuraturze należy skonsultować z adwokatem.


wyrok SN dnia z 14.10.1974 r.

„jeżeli w sprawie ustalono, że stan sanitarny szpitala był wyjątkowo zły i mógł doprowadzić do infekcji, a zakażenie rzeczywiście nastąpiło, prawdopodobieństwo związku przyczynowego między złym stanem sanitarnym a zainfekowaniem organizmu jest tak duże, iż można przyjąć, że powód spełnił swój obowiązek wynikający z art. 6 KC.”


Specjalizacja Kancelarii obejmuje

  • reprezentowanie pokrzywdzonych w postępowaniu karnym o błąd w sztuce lekarskiej zarówno w postępowaniu przygotowawczym jak i sądowym,
  • obrona lekarzy w postępowaniach karnych w sprawach prawa medycznego,
  • zastępstwo procesowe w sporach o odszkodowanie i zadośćuczynienie za błąd w sztuce lekarskiej.
Pomoc prawna w kancelarii

lub w formie wideo konferencji

Możliwość dojazdu do klienta

w sytuacjach wyjątkowych

Wrocław

oraz Ząbkowice Śląskie

Możliwość płatności kartą

MasterCard / Visa