Dowód z nagrań w procesie rozwodowym

Do kancelarii adwokackiej klienci często przynoszą dowody z nagrań chcąc je przedstawić jako dowód w sprawie rozwodowej. Na gruncie cywilnego prawa procesowego powszechnie uznawana jest zasada niedopuszczalności przeprowadzania dowodów nielegalnych. Nie ma ona jednak charakteru generalnego. Nie są objęte powyższą zasadą dowody w postaci nagrań , dokonane osobiście przez uczestników zdarzeń , które są następnie przedstawiane przez te osoby , występujące w charakterze stron. Osoby dokonujące takich nagrań , w odróżnieniu od osób trzecich, z uwagi na to, że są uczestnikami procesu komunikacyjnego , nie naruszają przepisów chroniących tajemnice komunikowania wyrażoną w art. 49 Konstytucji. Na pełną akceptację zasługuje wyrok SN z 25.04.2003 r. , w którym zaaprobowano wprowadzenie do materiału dowodowego w procesie rozwodowym nagrania z rozmowy małżonków , dokonanego bez zgody jednego z rozmówców.