Zadzwoń (Pn-Pt 8:00-16:00) : +48 609 780 770

Sprawy pilne po 19:00 tylko SMS lub mail adwokat@zmyslowska.pl

email: adwokat@zmyslowska.pl

przedawnienie-roszczen

Przedawnienie roszczeń

Przedawnienie roszczeń

Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 26 listopada 2014 r. III CZP 84/14. Roszczenie między byłymi małżonkami o zwrot wydatków poniesionych po ustaniu wspólności majątkowej z tytułu opłat eksploatacyjnych związanych ze spółdzielczym własnościowym prawem do lokalu, wchodzącym w skład majątku wspólnego, nie jest roszczeniem o świadczenia okresowe.

Uchwała ta oznacza , że roszczenia między małżonkami po ustaniu wspólności majątkowej korzystają ze zwykłego, dłuższego , 10 – letniego terminu przedawnienia.

Według kodeksu cywilnego i art. 118 , termin przedawnienia wynosi lat dziesięć , a dla roszczeń o świadczenia okresowe oraz roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej trzy lata.

Wspominania uchwała SN zapadła na podstawie stanu faktycznego dotyczącego rozliczeń między małżonkami . Sąd apelacyjny orzekł prawomocnie o rozwodzie małżonków. W tym wyroku zniósł również małżeńską wspólność majątkową pomiędzy nimi z datą wsteczną. Małżonkowie w ramach wspólności byli właścicielami mieszkania własnościowego. W okresie od ustalonego sądownie ustania wspólności majątkowej większość nakładów na mieszkanie ponosił mąż. Były to opłaty wynikające głównie z opłat czynszowych i za media. Strony postanowiły dokonać podziału majątku. Małżonek domagał się od byłej żony zwrotu poniesionych wydatków i opłat , jakie co miesiąc uiszczał do spółdzielni mieszkaniowej. Sąd I instancji oddalił żądanie małżonka, uznając , że wydatki te były ponoszone co miesiąc , w związku z tym zakwalifikował żądanie zwrotu wydatków jako roszczenie o świadczenie okresowe. A więc w ocenie sądu roszczenie zwrotu nakładów przedawniło się. Na to orzeczenie małżonek , domagający się zwrotu nakładów złożył apelację. Sąd II instancji uznał, że w sprawie zachodzi poważny problem prawny tj.– czy roszczenia między małżonkami o zwrot wydatków poniesionych po ustaniu wspólności majątkowej małżeńskiej na opłaty eksploatacyjnej z tytułu użytkowania własnościowego mieszkania spółdzielczego to roszczenie o świadczenie okresowe , czy przedawniające się w znacznie wcześniejszym terminem niż 10-letni. Pytanie prawne zostało przekazane do rozstrzygnięcia Sądowi Najwyższemu, który podjął wspomnianą wyżej uchwałę – III CZP 84/14.

Pomoc prawna w kancelarii

lub w formie wideo konferencji

Możliwość dojazdu do klienta

w sytuacjach wyjątkowych

Wrocław

oraz Ząbkowice Śląskie

Możliwość płatności kartą

MasterCard / Visa