Kiedy starosta cofa uprawnienia do kierowania pojazdami

  • W przypadku orzeczenia zakazu prowadzenia pojazdów
  • Popełnienia w okresie próbnym trzech wykroczeń przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji lub jednego przestępstwa przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji
  • Ponownego przekroczenia liczby 24 punktów otrzymanych za naruszenie przepisów ruchu drogowego w okresie 5 lat od wydania skierowania a kurs reedukacyjny
  • Niezgłoszenia się we wskazanym terminie na egzamin
  • Niezdania egzaminu, na który ponownie został skierowany kierowca
  • Na podstawie orzeczenia psychologicznego, z którego wynika istnienie przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem
  • Na podstawie orzeczenia lekarskiego, z którego wynika istnienie przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdem.