Zadzwoń (Pn-Pt 8:00-16:00) : +48 609 780 770

Sprawy pilne po 19:00 tylko SMS lub mail adwokat@zmyslowska.pl

email: adwokat@zmyslowska.pl

poszukiwanie-skarbow

Poszukiwanie skarbów

Zezwolenie na poszukiwanie skarbów

Według obowiązującego stanu prawnego penalizowane jest każde poszukiwanie „ skarbów” bez zezwolenia lub wbrew warunkom zezwolenia. Pozwolenie wydaje wojewódzki konserwator zabytków. Pozwolenia wymaga poszukiwanie ukrytych lub porzuconych zabytków ruchomych , w tym zabytków archeologicznych , przy użyciu wszelkiego rodzaju urządzeń elektronicznych i technicznych czy też sprzętu do nurkowania. Wydanie takiego zezwolenia następuje na wniosek osoby zainteresowanej poszukiwaniami.

Natomiast kto bez posiadanego zezwolenia albo wbrew warunkom pozwolenia zechce podjąć się poszukiwań popełnia wykroczenie zagrożone karą aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny. Stanowi o tym art. 111 ust. 1 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami. Jest to wykroczenie formalne . Ustawowe znamiona zostają wypełnione już przez samo podjęcie poszukiwań bez zezwolenia czy niezastosowanie się do warunków określonych w zezwoleniu.

Co więcej, w razie popełnienia wykroczenia można orzec środek karny w postaci:

1) przepadku narzędzi i przedmiotów, które służyły lub były przeznaczone do popełnienia wykroczenia, chociażby nie stanowiły własności sprawcy;

2) przepadku przedmiotów pochodzących bezpośrednio lub pośrednio z wykroczenia;

3) obowiązku przywrócenia stanu poprzedniego lub zapłaty równowartości wyrządzonej szkody.

Pomoc prawna w kancelarii

lub w formie wideo konferencji

Możliwość dojazdu do klienta

w sytuacjach wyjątkowych

Wrocław

oraz Ząbkowice Śląskie

Możliwość płatności kartą

MasterCard / Visa